Αρχική Σελίδα   |   Επικοινωνία Ελληνικά   |   English
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 
Περιγραφή Α/Κ
Επενδυτική πολιτική

1.    Ο σκοπός συγκρότησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και η προκύπτουσα επενδυτική πολιτική συναρτάται με τις ανάγκες κάλυψης των εκροών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

2.    Βασικός σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης για το μεριδιούχο, με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο, μέσω ενός χαρτοφυλακίου επαρκούς διασποράς, σε κινητές αξίες εσωτερικού. Η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ενεργητική και δεν προσαρμόζεται επάνω σε ένα δείκτη.

3.    Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επενδύεται μέχρι 50% σε μετοχές εσωτερικού (Απόφαση 78548/Β1105/92 ΥΠΕΘΟ), σε μακροχρόνιους και βραχυχρόνιους τίτλους σταθερού εισοδήματος καθώς και προϊόντα (μέσα και τίτλους) χρηματαγοράς.


Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού
Έναρξη 18/11/2002
Νόμισμα Αναφοράς Euro
Δείκτες Αναφοράς Μετοχές ΧΑ 40% - Σύγκριση με γενικό δείκτη ΧΑ.
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 47,5%- Σύγκριση με JP MORGAN- GREEK GOVERNMENT BOND
Καταθέσεις 12,5%- Σύγκριση με one month EYRIBOR μείον 0,125% ΕΥΡΩ
Ενεργητικό 273.759.385,70
Καθαρή τιμή 3
Κωδικός Βloomberg HEPEBLD GA
Site www.hpmf.gr
Εταιρία Διαχειρίσεως ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών
Εξωτερικοί Διαχειριστές NBG Asset Management,
EFG Eurobank Asset Management
Θεματοφύλακας Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
   
*τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στην περίοδο έναρξης του Α/Κ