Αρχική Σελίδα   |   Επικοινωνία Ελληνικά   |   English
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 
Περιγραφή Α/Κ

Επενδυτική πολιτική

1.    Ο σκοπός συγκρότησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και η προκύπτουσα επενδυτική πολιτική συναρτάται με τις ανάγκες κάλυψης των εκροών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

2.    Βασικός σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης για το μεριδιούχο, με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο, μέσω ενός χαρτοφυλακίου επαρκούς διασποράς, σε κινητές αξίες εσωτερικού και εξωτερικού. Η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ενεργητική και δεν προσαρμόζεται επάνω σε ένα δείκτη.

3.    Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επενδύεται μέχρι 50% σε μετοχές εσωτερικού (Απόφαση 78548/Β1105/92 ΥΠΕΘΟ), σε μακροχρόνιους και βραχυχρόνιους τίτλους σταθερού εισοδήματος καθώς και προϊόντα (μέσα και τίτλους) χρηματαγοράς.

 


Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού
Έναρξη 18/11/2002
Νόμισμα Αναφοράς Euro
Δείκτες Αναφοράς

Μετοχές ΧΑ 35% - Σύγκριση με γενικό δείκτη ΧΑ.
Μετοχές Ξένες 5%- Σύγκριση με 
EUROSTOXX 50

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 40%- Σύγκριση με  MERRILL LYNCH-Greek Government Bonds (GOGR)
Oμόλογα Ευρωπαϊκά Κρατικά 5% - Σύγκριση με Merrill Lynch European Government Bond Index (EGOO)

Καταθέσεις 15%- Σύγκριση με one month EURIBOR 

Ενεργητικό 273.759.385,70
Καθαρή τιμή 3
Κωδικός Βloomberg HEPEBLD GA
Site www.hpmf.gr
Εταιρία Διαχειρίσεως ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών
Εξωτερικοί Διαχειριστές

NBG Asset Management,
EFG Eurobank Asset Management

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
   
*τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στην περίοδο έναρξης του Α/Κ