Αρχική Σελίδα   |   Επικοινωνία Ελληνικά   |   English
Προφίλ
Αποστολή

Βασικό αντικείμενο της αποστολής μας είναι η διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τις διατάξεις περί σύστασης και λειτουργίας Ανώνυμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ν.1902/90, Ν.2076/92, Ν.2679/99, Υπ. Απόφαση Νο 78548/Β/105/92, Ν.3283/2004, Ν.3586/2007). Τα αμοιβαία κεφάλαια εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία ως εθνική εποπτική αρχή ασκεί έλεγχο σε όλες τις Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων για την τήρηση της νομοθεσίας, καθώς και σε θέματα νομιμότητας των πράξεων που συνδέονται με την προστασία των επενδυτών.

Υιοθετώντας τις αρχές και τις πρακτικές της Εταιρικής Διακυβέρνησης επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους μεριδιούχους μας-Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Στόχος μας είναι οι αποδόσεις μας να έχουν μακροπρόθεσμη διαχρονικότητα με βασικό γνώμονα τη βέλτιστη διαχείριση με περιορισμένη ανάληψη κινδύνου, νομιμοποιώντας μας έτσι στην συνείδηση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ως την «δική τους» ΑΕΔΑΚ.

Όραμα

Το σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον χαρακτηρίζεται ως σύνθετο, επικίνδυνο, δυσνόητο εν πολλοίς και συνεχώς μεταβαλλόμενο. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, η Επενδυτική μας Στρατηγική κατά την διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποβλέπει στην εδραίωση της εμπιστοσύνης των Φ.Κ.Α στην Εταιρεία μας, προς όφελος των νυν ασφαλισμένων αλλά και των γενεών που έρχονται. Η διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας αλλά και η κοινωνική συνοχή αποτελούν ένα διαρκές διακύβευμα, που η επαγγελματική διαχείριση της περιουσίας των Φ.Κ.Α, εξυπηρετεί τον σκοπό αυτό και επιτυγχάνεται μέσω μιας επιστημονικής και διαφανούς διαδικασίας η οποία ακολουθείται σε όλες τις ανεπτυγμένες κοινωνίες σήμερα.

Η ιστορία μας

Με πρωτοβουλία των ασφαλιστικών Οργανισμών ΙΚΑ (30%), ΟΓΑ (15%) και ΟΑΕΕ (15%) και με την συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας (40%), - όπως προέβλεπε η Υπουργική Απόφαση 78548/Β 1105 του 1992 στο άρθρο 9: «Στις Εταιρείες Διαχείρισης Α.Κ. που θα συστήνουν οι Φ.Κ.Α. συμμετέχει υποχρεωτικά Πιστωτικό Ιδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα», συστάθηκε το 2000 η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών με σκοπό κατά το καταστατικό της «την ενεργητική διαχείριση των Αποθεματικών των Ασφαλιστικών Οργανισμών».
Ιδρυτικός Νόμος είναι ο Ν.1902/90, (άρθρα 12 & 13), περί ίδρυσης Α.Κ. από Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως εξειδικεύτηκε με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση το 1992, και ο Ν.2076/92 (άρθρο 35) περί ίδρυσης ΑΕΔΑΚ από Ασφαλιστικά Ταμεία.
Ο Ν.3586/2007, αποτελεί για τα Ασφαλιστικά Ταμεία την βάση για την αποδοτικότερη διαχείριση των αποθεματικών τους.

Τον Ιούλιο του 2009 και σε προσαρμογή της ΑΕΔΑΚ ΦΚΑ στο Ν.3586/2007 έγιναν οι εξής μεταβολές:
1.    Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΔΑΚ στα 3.000.000 χωρίς καταβολή νέου κεφαλαίου αλλά με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, αφού η έως τώρα λειτουργία της είναι εξαιρετικά κερδοφόρα λόγω του χαμηλού κόστους λειτουργίας της.
2.    Αυξήθηκε το ποσοστό των μετόχων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης λόγω προσαρμογής του ποσοστού της ΕΤΕ από το 40% στο 20%, οπότε πλέον οι Φορείς ελέγχουν το 80% του μετοχικού κεφαλαίου.


Η ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται έως τώρα δύο Α.Κ., ένα Ευρωπαικών Ομολόγων και ένα Μικτό Εσωτερικού τα οποία συνεστήθησαν το 2002 και 2003 αντίστοιχα και σύμφωνα με την σωρευτική από την έναρξη λειτουργίας τους απόδοση βρίσκονται στην πρώτη θέση της κατηγορίας τους σε σχέση με τα άλλα Α.Κ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη με την κάτωθι σύνθεση:

•    Τον  Α΄ Εκπρόσωπο του ΕΦΚΑ, ως Πρόεδρο
•    Τον  Β΄ Εκπρόσωπο του ΕΦΚΑ, ως Α’ Αντιπρόεδρο
•    Τον Γ΄ Εκπρόσωπο του ΕΦΚΑ, ως Β’ Αντιπρόεδρο 
•    Τον Εκπρόσωπο της Εθνικής Τράπεζας ως μέλος
•    Τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως μέλος
•    Τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος
•   Τον Δ/ντα Σύμβουλο 


Η εταιρεία έχει τις εξής λειτουργίες (Ν. 3586/2007, αρ. 13 παρ.3):
•    Συγκρότηση και Διαχείριση Α.Κ
•    Διοίκηση Α.Κ με τις σχετικές υποστηρικτικές υπηρεσίες (οικονομικές, νομικές, λογιστήριο, εξυπηρέτησης ΦΚΑ)
 
 
Τελευταίες Δημοσιεύσεις
13/05/2024 Δελτίο τύπου // ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ..
05/03/2024 Δελτίο τύπου // Πρόσκληση Γενικής..
29/02/2024 Δελτίο τύπου // Πρόσκληση εκδήλωσης..