Αρχική Σελίδα   |   Επικοινωνία Ελληνικά   |   English
Εταιρική Διακυβέρνηση
Εταιρική Διακυβέρνηση Νόμος 3016 ( Φ.Ε.Κ 110 Α’ /17-05-2002)

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα αρχών και πρακτικών βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η ανώνυμη εταιρία, ώστε να διαφυλάσσονται και να ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με την εταιρία.

Σκοπός της εταιρικής διακυβέρνησης είναι η διασφάλιση του μακροπρόθεσμου εταιρικού συμφέροντος μέσω της καλής λειτουργίας των σχέσεων και συνεργασίας  των μετόχων και της Διοίκησης   της εταιρείας . Η επίτευξη του στόχου αυτού απαιτεί όραμα, ευθύνη, διαφάνεια, αξιοκρατία και επαγγελματισμό.

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, επιδιώκοντας τη διαφάνεια στην επικοινωνία με τους Μετόχους της, τα Στελέχη, το Προσωπικό , τους Συνεργάτες, και την άμεση και συνεχή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία  έχει υιοθετήσει τις ακόλουθες αρχές και πρακτικές:

  • Διαχωρισμός των καθηκόντων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
  • Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, με σκοπό την προώθηση των προτύπων που επιβάλλει η σύγχρονη διακυβέρνηση των εταιριών και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κανόνων για τον Εσωτερικό Έλεγχο.
 
 
Τελευταίες Δημοσιεύσεις
13/05/2024 Δελτίο τύπου // ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ..
05/03/2024 Δελτίο τύπου // Πρόσκληση Γενικής..
29/02/2024 Δελτίο τύπου // Πρόσκληση εκδήλωσης..