Αρχική Σελίδα   |   Επικοινωνία Ελληνικά   |   English
Διοίκηση & Οργάνωση

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση το καταστατικό της εταιρίας αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από αυτό καθώς και την λήψη αποφάσεων για την Στρατηγικό Σχεδιασμό της εταιρίας.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβούλιου εξασφαλίζει την όσο το δυνατόν αναλογικότερη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων, καθώς αποτελείται από εφτά (7) μέλη, στα πρόσωπα των οποίων εκπροσωπούνται οι μεγαλύτεροι ασφαλιστικοί φορείς της χώρας, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το Υπουργείο Οικονομικών.

Παράλληλα εγγυάται την διαφάνεια και νομιμοποίηση των ενεργειών της εταιρίας, ενεργειών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, στην οικονομική μεγέθυνση αλλά και κοινωνική ευημερία και συνοχή.Σύνθεση μελών ΔΣ

 • Πρόεδρος : κ. Παναγιώτης Δουφεξής
 • Διευθύνων Σύμβουλος: κ. Θεμιστοκλής Χαντζαρίδης
 • Α’ Αντιπρόεδρος: κ. Νικόλαος Χουρδακης
 • Μέλος: κα. Θεοδωράκη Μαρία- Χριστίνα
 • Μέλος: κ. Κωνσταντίνος Νίκας
 • Μέλος: κα Ματθούλα Τριανταφύλλου
 • Μέλος: κ. Χρήστος Νούνης
Ελεγκτές

Η εταιρεία ελέγχεται από έναν ορκωτό ελεγκτή για την ΑΕΔΑΚ καθώς και τους ορκωτούς ελεγκτές για
τα Α.Κ που διαχειρίζεται:
 • Ορκωτός Ελεγκτής για την ΑΕΔΑΚ : GOODWILL AUDIT SERVICES Α.Ε
Τακτικός: Βαρλάμης Ηρακλής
 
Αναπληρωματικός: Ρέππας Ιωάννης
 
Ελεγκτές Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού
 
GOODWILL AUDIT SERVICES Α.Ε
 
Τακτικός: Βαρλάμης Ηρακλής
 
Αναπληρωματικός: Ρέππας Ιωάννης

Ελεγκτές Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Οργανισμών Ομολογιακού 

GOODWILL AUDIT SERVICES Α.Ε
 
Τακτικός: Βαρλάμης Ηρακλής
 
Αναπληρωματικός: Ρέππας Ιωάννης
 • Θεματοφύλακας : Εθνική Τράπεζα
Τα καθήκοντα Θεματοφύλακα ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 και 37του νόμου 4099/2012, όπως ισχύει. Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται για την ταμειακή παρακολούθηση και διαχείριση των κινήσεων των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και η Α.Ε.Δ.Α.Κ. οφείλει να παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση από το Θεματοφύλακα των οδηγιών της. Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται απέναντι στην Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, για κάθε ζημία που υφίστανται από την υπαίτια μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεών

Πολιτική Αποδοχών

1. Η αποζημίωση του προέδρου και των μελών του ΔΣ και του διευθύνοντος συμβούλου της ΑΕΔΑΚ ΑΟ έχουν ορισθεί με την απόφαση 53822/ΔΕΚΟ 2476/11.12.2012 της Διϋπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (του άρθρου 10 του ν.3429/2005) και τροποποιήθηκαν από 1.1.2013, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1§8 του ν.4093/2012.

2. Η μισθολογική πολιτική εξειδικευόταν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10§3 του ν. 3429/2005, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (η οποία έχει πλέον καταργηθεί με τη ρύθμιση του άρθρου πρώτου παράγραφος Γ’ υποπαρ.Γ.2. παρ.6 περ. α’ Ν.4254/2014, ΦΕΚ Α 85/7.4.2014).

3. Οι εργαζόμενοι στην ΑΕΔΑΚ ΑΟ αμείβονται με βάση τις μισθολογικές ρυθμίσεις για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 7§1 περ. στ και ζ’ του Ν 4354/2015.


OUTSOURCING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

    1. Η διαχείριση των δύο αμοιβαίων κεφαλαίων

Εξωτερικοί Διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών
 • Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
 • Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
 • ΑΛΦΑ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
 • Alpha Trust Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.O.E.E
    2. Η υπηρεσία του Risk Management
    3. Ο Νομικός Σύμβουλος
 
 
Τελευταίες Δημοσιεύσεις
13/05/2024 Δελτίο τύπου // ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ..
05/03/2024 Δελτίο τύπου // Πρόσκληση Γενικής..
29/02/2024 Δελτίο τύπου // Πρόσκληση εκδήλωσης..