Αρχική Σελίδα   |   Επικοινωνία Ελληνικά   |   English
Διοίκηση & Οργάνωση

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση το καταστατικό της εταιρίας αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από αυτό καθώς και την λήψη αποφάσεων για την Στρατηγικό Σχεδιασμό της εταιρίας.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβούλιου εξασφαλίζει την όσο το δυνατόν αναλογικότερη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων, καθώς αποτελείται από εφτά (7) μέλη, στα πρόσωπα των οποίων εκπροσωπούνται οι μεγαλύτεροι ασφαλιστικοί φορείς της χώρας, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και το Υπουργείο Οικονομικών,

Παράλληλα εγγυάται την διαφάνεια και νομιμοποίηση των ενεργειών της εταιρίας, ενεργειών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, στην οικονομική μεγέθυνση αλλά και κοινωνική ευημερία και συνοχή.


Σύνθεση μελών ΔΣ

Πρόεδρος : κ. Διονύσης Καλαματιανός

Διευθύνων Σύμβουλος: κ. Θεμιστοκλής Χαντζαρίδης

Α’ Αντιπρόεδρος: κ. Νικόλαος Βιταντζάκης

Β’ Αντιπρόεδρος:  k. Δημήτριος Τσακίρης

Μέλος:  κ. Βασίλειος Κάβαλος

Μέλος: κα Ματθούλα Τριανταφύλλου

Μέλος: κ. Γεώργιος Καλλίας

 

Ελεγκτές

Η εταιρεία ελέγχεται από έναν ορκωτό ελεγκτή για την ΑΕΔΑΚ καθώς και τους ορκωτούς ελεγκτές για τα Α.Κ που διαχειρίζεται:

•    Ορκωτός Ελεγκτής για την ΑΕΔΑΚ Σ.Ο.Λ Α.Ε
Τακτικός: Ροδούλα Ρούσου
Αναπληρωματικός: Σιμάτος Χρήστος

•    Ελεγκτές Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού ΣΟΛ Α.Ε
Τακτικός: Ροδούλα Ρούσου
Αναπληρωματικός: Σιμάτος Χρήστος


Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ομολογιακού ΣΟΛ. ΑΕ
Τακτικός: Ροδούλα Ρούσου
Αναπληρωματικός: Σιμάτος Χρήστος

•    Θεματοφύλακας

Τα καθήκοντα Θεματοφύλακα ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 και 37του νόμου 4099/2012, όπως ισχύει. Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται για την ταμειακή παρακολούθηση και διαχείριση των κινήσεων των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και η Α.Ε.Δ.Α.Κ. οφείλει να παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση από το Θεματοφύλακα των οδηγιών της. Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται απέναντι στην Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, για κάθε ζημία που υφίστανται από την υπαίτια μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεών του. 


ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

Πολιτική Αποδοχών

1. Η αποζημίωση του προέδρου και των μελών του ΔΣ και του διευθύνοντος συμβούλου της ΑΕΔΑΚ ΑΟ έχουν ορισθεί με την απόφαση 53822/ΔΕΚΟ 2476/11.12.2012 της Διϋπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (του άρθρου 10 του ν.3429/2005) και τροποποιήθηκαν από 1.1.2013, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1§8 του ν.4093/2012.

2. Οι εργαζόμενοι στην ΑΕΔΑΚ ΑΟ αμείβονται με βάση τις μισθολογικές ρυθμίσεις για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 7§1 περ. στ και ζ’ του Ν 4354/2015.
 
 
Τελευταίες Δημοσιεύσεις
06/07/2016 Δελτίο τύπου // Πρόσκληση ενδιαφέροντος..
06/11/2014 Δελτίο τύπου // Η Α.Ε.Δ.Α.Κ Ασφαλιστικών..
09/07/2014 Δελτίο τύπου // Β΄ φάση διαγωνισμού του..