Αρχική Σελίδα   |   Επικοινωνία Ελληνικά   |   English
Διοίκηση & Οργάνωση

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση το καταστατικό της εταιρίας αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από αυτό καθώς και την λήψη αποφάσεων για την Στρατηγικό Σχεδιασμό της εταιρίας.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβούλιου εξασφαλίζει την όσο το δυνατόν αναλογικότερη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων, καθώς αποτελείται από εφτά (7) μέλη, στα πρόσωπα των οποίων εκπροσωπούνται οι μεγαλύτεροι ασφαλιστικοί φορείς της χώρας, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το Υπουργείο Οικονομικών.

Παράλληλα εγγυάται την διαφάνεια και νομιμοποίηση των ενεργειών της εταιρίας, ενεργειών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, στην οικονομική μεγέθυνση αλλά και κοινωνική ευημερία και συνοχή.


Σύνθεση μελών ΔΣ

 • Πρόεδρος : κ. Χρήστος Χάλαρης
 • Διευθύνων Σύμβουλος: κ. Θεμιστοκλής Χαντζαρίδης
 • Α’ Αντιπρόεδρος: κ. Ελευθέριος Κρητικός
 • Β’ Αντιπρόεδρος: κ. Παναγιώτης Δουφεξής
 • Μέλος: κ. Κωνσταντίνος Νίκας
 • Μέλος: κα Ματθούλα Τριανταφύλλου
 • Μέλος: κ. Γεώργιος Καλλίας 
Ελεγκτές

Η εταιρεία ελέγχεται από έναν ορκωτό ελεγκτή για την ΑΕΔΑΚ καθώς και τους ορκωτούς ελεγκτές για τα Α.Κ που διαχειρίζεται:
 
Ορκωτός Ελεγκτής για την ΑΕΔΑΚ : GOODWILL AUDIT SERVICES Α.Ε
 
Τακτικός:  Βαρλάμης Ηρακλής
Αναπληρωματικός:  Ρέππας Ιωάννης

Ελεγκτές Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού 

GOODWILL AUDIT SERVICES Α.Ε 
Τακτικός:  Βαρλάμης Ηρακλής
Αναπληρωματικός:  Ρέππας Ιωάννης

Ελεγκτές Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Οργανισμών Ομολογιακού 

GOODWILL AUDIT SERVICES Α.Ε 
Τακτικός:  Βαρλάμης Ηρακλής
Αναπληρωματικός:  Ρέππας Ιωάννης
 

Τα καθήκοντα Θεματοφύλακα ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 και 37του νόμου 4099/2012, όπως ισχύει. Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται για την ταμειακή παρακολούθηση και διαχείριση των κινήσεων των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και η Α.Ε.Δ.Α.Κ. οφείλει να παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση από το Θεματοφύλακα των οδηγιών της. Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται απέναντι στην Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, για κάθε ζημία που υφίστανται από την υπαίτια μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων

Πολιτική Αποδοχών

 1. Η αποζημίωση του προέδρου και των μελών του ΔΣ και του διευθύνοντος συμβούλου της ΑΕΔΑΚ ΑΟ έχουν ορισθεί με την απόφαση 53822/ΔΕΚΟ 2476/11.12.2012 της Διϋπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (του άρθρου 10 του ν.3429/2005) και τροποποιήθηκαν από 1.1.2013, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1§8 του ν.4093/2012.
 2. Η μισθολογική πολιτική εξειδικευόταν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10§3 του ν. 3429/2005, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (η οποία έχει πλέον καταργηθεί με τη ρύθμιση του άρθρου πρώτου παράγραφος Γ’ υποπαρ.Γ.2. παρ.6 περ. α’ Ν.4254/2014, ΦΕΚ Α 85/7.4.2014).
 3. Οι εργαζόμενοι στην ΑΕΔΑΚ ΑΟ αμείβονται με βάση τις μισθολογικές ρυθμίσεις για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 7§1 περ. στ και ζ’ του Ν 4354/2015.
Πολιτική Κινδύνων Βιωσιμότητας
 
Η εταιρία «ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» (εφεξής «η Εταιρία») θεσπίζει την παρούσα πολιτική σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, όπως ισχύει.
 
Η εν λόγω Πολιτική έχει ως στόχο την περιγραφή του τρόπου, με τον οποίο η Εταιρία ενσωματώνει τους κινδύνους βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης των επενδυτικών της αποφάσεων και την ενίσχυση της διαφάνειας της πληροφόρησης προς τους επενδυτές. (πολιτική εδώ)
 
Δήλωση της εταιρίας «ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και
(5)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088
 
Η εταιρία «ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» ενημερώνει ότι έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική περί ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, την οποία μπορείτε να διαβάσετε πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.hpmf.gr/administration
 
Ωστόσο, η Εταιρία δηλώνει ότι:
 
α) προς το παρόν δεν λαμβάνει υπόψη της τις δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας, για το λόγο ότι δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία ως προς τους εν λόγω παράγοντες για το σύνολο των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στα συλλογικά (ΟΣΕΚΑ) χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται,
 
β) μόλις τα ως άνω στοιχεία για τους παράγοντες αειφορίας καταστούν διαθέσιμα, η Εταιρία προτίθεται να τροποποιήσει την ανωτέρω πολιτική της, υιοθετώντας συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.

Πολιτική Ενεργούς Συμμετοχής & Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου

Η παρούσα πολιτική της ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ(εφεξής «η Εταιρία») θεσπίζεται δυνάμει του άρθρου 32 του ν. 4706/2020, στο οποίο προβλέπεται ότι οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων αναπτύσσουν και δημοσιοποιούν πολιτική για την ενεργό συμμετοχή τους (πολιτική εδώ)


OUTSOURCING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
 1. Η διαχείριση των δύο αμοιβαίων κεφαλαίων Εξωτερικοί Διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών
  • Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
  • Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
  • ΑΛΦΑ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
  • Alpha Trust Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.O.E.E
 2. Η υπηρεσία του Risk Management
 3. Ο Νομικός Σύμβουλος
 
 
Τελευταίες Δημοσιεύσεις
14/03/2023 Δελτίο τύπου // ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΕΔΑΚ
27/02/2023 Δελτίο τύπου // Financial Risk Measurement and Monitoring..
29/11/2022 Δελτίο τύπου // ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ..